Beleidsplan 2018-04-19T04:45:05+00:00

Beleidsplan en donaties – Nadere toelichting.
Functie
De stichting heeft de afgelopen jaren succesvol fondsen geworven voor projecten en instellingen die onder haar doelstelling vallen (zie hierna). Zij beoogt dit op een transparante wijze te doen en haar donateurs zo mogelijk te betrekken bij de gesteunde doelen.

Doel
Het doel van dit beleidsplan is invulling te geven aan de in de statuten omschreven bijdrage aan debat over en oplossingen voor de problematiek rond het milieu, de wetenschapsbeoefening en de  beleidsbepaling. Deze problematiek spitst zich op dit moment toe op de klimaat- en energiediscussie. Maar hij heeft ook Europese dimensies.

Beleid
De Stichting bepaalt zelf welke interne of externe doelen zij wil steunen. Voor de eigen projecten (interne doelen), zie “eigen initiatief” hierna. Voor het steunen van externe goede doelen toetst de stichting of deze voldoen aan haar eigen missie, zoals die statutair is vastgelegd (zie hoofdstuk “De Stichting”)

De Stichting ziet er op toe dat bij de totstandkoming van de projecten die zij steunt de hiervoor beschreven route wordt gevolgd.

Werving van gelden
Donateurs kunnen aangeven welke van deze doelen (intern of extern) zij willen steunen. Donateurs kunnen daarnaast eventueel aangeven welke overige projecten zij willen steunen. De stichting toetst dan zelf of dit project in overeenstemming is met haar missie en de aanpak zoals omschreven onder ‘doelen’. Zo ja dan neemt zij het project op in haar beleidsplan en maakt zij aan de betreffende donateur bekend dat zij dit doel wil steunen.

Projecten die ertoe leiden dat de donateur of zijn familie hier enig geldelijk voordeel of verdienste uit krijgt, worden niet gehonoreerd.

De stichting biedt haar donateurs desgewenst anonimiteit. In alle gevallen ziet de stichting er zo goed mogelijk op toe dat de gelden besteed worden aan de doelen die bij de werving aan de donateurs zijn gecommuniceerd en passen binnen haar eigen beleid.

Uitvoering van het beleid
In het komende jaar 2017  beoogt de stichting in ieder geval de volgende doelen te steunen:

Donaties voor eigen initiatieven
De afgelopen jaren zijn voldoende donaties binnengekomen om een aantal ambitieuze eigen projecten mee te kunnen financieren. In 2017 wordt het al enige jaren lopende onderzoek naar de kosten van het Nederlandse Energieakkoord afgerond en uitgebracht.

Naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek wordt een uitgebreid rapport uitgebracht dat de implicaties ervan voor het Nederlandse energiebeleid tot 2050 analyseert en bediscussieert.

Het bestuur streeft ernaar om bij deze gelegenheid ook een app uit te brengen met daarin de resultaten van het onderzoek, en een website met discussieforum te openen over de energietransitie naar aanleiding van deze publicaties, en in bredere zin.

De activiteiten ter bevordering van de ontwikkeling van en bewustwording rond thorium MSR energie zullen worden voortgezet, in samenwerking met de stichting Thorium MSR.

Hieronder zullen enige bijeenkomsten vallen in de vorm van een meet & greet met de belangrijkste wereldspelers op thorium MSR gebied.
Ook zal een thorium MSR symposium worden gehouden met Nederlandse en Amerikaanse experts voor Studium Generale Delft.
Maar ook wordt gekeken naar de mogelijkheid om weer een groot internationaal thorium MSR symposium te houden. Mogelijk wordt dit georganiseerd rond de Nederlandse voorvertoning van de grote ARTE documentaire over thorium MSR, met medewerking van de maakster en diverse experts, die we ook in de loop van 2017 zullen organiseren.

Tot slot overweegt het bestuur een onderzoek te initiëren naar de op de achtergrond werkende krachten en financiële belangen achter de wereldwijde klimaatindustrie.

Donaties voor externe initiatieven
Ook in 2017 zullen weer initiatieven gesteund worden op het gebied van kritische journalistiek, objectieve voorlichting, het bevorderen van goede wetenschapsbeoefening en een betere beleidsvorming. Het bestuur zoekt hierbij naar verbreding: naast blogs en boeken van journalisten zullen andere doelen gesteund worden die de bewustwording bevorderen, zoals films en maatschappelijke organisaties.

Zo staat de stichting in principe positief tegenover de Ecomodernismebeweging in haar vernieuwende opstelling in het natuur- en milieudebat, en kan deze in daartoe geëigende gevallen gesteund worden.

Ook zal de stichting weer fondsenwerving ondersteunen voor externe projecten, daar waar deze onder de doelstellingen van de stichting vallen.