Beleidsplan en donaties – Nadere toelichting

Functie
De stichting heeft de afgelopen jaren succesvol fondsen geworven voor projecten en instellingen die onder haar doelstelling vallen (zie hierna). Zij beoogt dit op een transparante wijze te doen en haar donateurs zo mogelijk te betrekken bij de gesteunde doelen.

Doel
Het doel van dit beleidsplan is invulling te geven aan de in de statuten omschreven bijdrage aan het debat over en de oplossingen voor de problematiek rond het milieu, de wetenschapsbeoefening en de beleidsbepaling. Deze problematiek spitst zich op dit moment toe op de klimaat- en energiediscussie. Maar hij heeft ook Europese dimensies.

Beleid
De Stichting bepaalt zelf welke interne of externe doelen zij wil steunen. Voor de eigen projecten (interne doelen), zie “eigen initiatief” hierna. Voor het steunen van externe goede doelen toetst de stichting of deze voldoen aan haar eigen missie, zoals die statutair is vastgelegd (zie hoofdstuk “De Stichting”)
De Stichting ziet er op toe dat bij de totstandkoming van de projecten die zij steunt de hiervoor beschreven route wordt gevolgd.

Werving van gelden
Donateurs kunnen aangeven welke van deze doelen van de stichting (intern of extern) zij willen steunen.
Donateurs kunnen daarnaast eventueel aangeven welke overige projecten zij willen steunen. De stichting toetst dan zelf of dit project in overeenstemming is met haar missie en de aanpak zoals omschreven onder ‘doelen’. Zo ja dan neemt zij het project op in haar beleidsplan en maakt zij aan de betreffende donateur bekend dat zij dit doel wil steunen.

Projecten die ertoe leiden dat de donateur of zijn familie hier enig geldelijk voordeel of verdienste uit krijgt, worden niet gehonoreerd.

De stichting biedt haar donateurs desgewenst anonimiteit. In alle gevallen ziet de stichting er zo goed mogelijk op toe dat de gelden besteed worden aan de doelen die bij de werving aan de donateurs zijn gecommuniceerd en passen binnen haar eigen beleid.

Uitvoering van het beleid
In het lopende jaar 2019  beoogt de stichting in ieder geval de volgende doelen te steunen:

Donaties voor eigen initiatieven
De afgelopen jaren zijn voldoende donaties binnengekomen om een aantal ambitieuze eigen projecten mee te kunnen financieren.

In 2019 is het al enige jaren lopende onderzoek naar de kosten van het Nederlandse Energieakkoord afgerond en uitgebracht, tijdens een symposium in Nieuwspoort, waar Frits Bolkestein het rapport met veel lof in ontvangst nam. Het rapport had veel impact en veroorzaakte reuring in Den Haag, maar werd ook sterk bekritiseerd door PBL, NVDE en vooral Minister Wiebes. De rest van het jaar zal alles op alles gezet worden om deze kritiek te weerleggen, en verder te gaan met rapporteren over de kosten van het energie- en klimaatbeleid. Het PBL heeft beloofd met een onderbouwde reactie te komen, maar noemt geen datum. De kosten van het project waren al aanzienlijk in de eerste drie maanden, en het vervolg hierop zal naar verwachting tot verdere aanzienlijke kosten leiden.

De stichting heeft begin 2019 het initiatief genomen om de stichting De Groene Rekenkamer (DGR) te revitaliseren. Dat is gelukt en DGR heeft i.s.m. MW&B al een grote activiteit ontwikkeld. Ook wordt met DGR dit jaar samengewerkt in het organiseren van het debat over het nieuwe klimaat actieplan van TU Delft.

Ook dit jaar zal Cafe Weltschmerz actief ondersteund worden: wij achten dit podium voor de onafhankelijke opinievorming in Nederland bijzonder belangrijk. Wellicht wordt de samenwerking ermee geïntensiveerd.

De activiteiten ter bevordering van de ontwikkeling van en bewustwording rond thorium MSR energie zullen worden voortgezet, in samenwerking met de stichting Thorium MSR. Hieronder zullen wederom enige bijeenkomsten vallen in de vorm van een meet & greet met de belangrijkste wereldspelers op thorium MSR gebied. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid om weer een groot internationaal thorium MSR symposium te houden. Mogelijk wordt dit georganiseerd rond de Nederlandse voorvertoning van de grote ARTE documentaire over thorium MSR, met medewerking van de maakster Myriam Tonelotto en diverse experts, die we ook in de loop van 2019 willen organiseren.

Tot slot overweegt het bestuur een onderzoek te initiëren naar de op de achtergrond werkende krachten en financiële belangen achter de internationale klimaatbeweging.

Donaties voor externe initiatieven
Ook in 2019 zullen weer initiatieven gesteund worden op het gebied van kritische journalistiek, objectieve voorlichting, het bevorderen van goede wetenschapsbeoefening en een betere beleidsvorming. Het bestuur zoekt hierbij naar verbreding: naast blogs en boeken van journalisten zullen andere doelen gesteund worden die de bewustwording bevorderen, zoals films en maatschappelijke organisaties.

Zo staat de stichting in principe positief tegenover de Ecomodernismebeweging in haar vernieuwende opstelling in het natuur- en milieudebat, en kan deze in daartoe geëigende gevallen gesteund worden.

De stichting is bijzonder tevreden over de grote internationale impact van de in 2017 gesteunde film “The Uncertainty has settled” van Marijn Poels en zijn in 2018 uitgebrachte tweede film “Paradogma”, waarvan we wederom de premiere hebben georganiseerd. Daarom zal in 2019 waarschijnlijk ook de derde film uit het drieluik project ondersteund worden.

Ook zal de stichting weer fondsenwerving ondersteunen voor externe projecten, daar waar deze onder de doelstellingen van de stichting vallen.