Financieel 2017-08-15T14:35:24+00:00

Financieel – Financiële verslagging 2010-2016 v.v. een toelichting op de jaarcijfers

Toelichting op de jaarcijfers

2016

Dit jaar vertoont een gespreid beeld in de bestedingen. Nieuw waren het steunen van filmprojecten over duurzame energie van Jeroen Hoogendoorn (“Tegenwind”) en van linkse activist Marijn Poels (“The uncertainty has settled”). Deze laatste film ontving inmiddels de prijs voor “Beste Documentaire” op filmfestivals in Berlijn en Los Angeles.

Verder is een substantiële bijdrage geleverd aan de LENR beweging, en zijn wederom vele kritische journalistieke projecten gesteund, zoals o.a. Café Weltschmerz.

2015

Dit jaar stond in het teken van het grote thorium MSR symposium dat we samen met TUDelft en KIVI Kerntechnologie georganiseerd en gefinancierd hebben. Daarnaast is het biodiversiteitsproject afgerond en is met name journalistiek energie- en klimaatonderzoek gesteund.

2014

Dit jaar zijn de inkomsten uit donaties meer dan verdubbeld. Ten behoeve van het interne project “Biodiversiteitscrisis” is een deel van de toegekende gelden uitgekeerd, het restant schuift door naar 2015. Ook is een groot deel van de donaties bestemd voor projecten die in de loop van 2015 worden uitgevoerd.

Verder heeft de stichting een aantal donaties gedaan aan activiteiten die onder haar doelstellingen vielen, waardoor het eigen vermogen afgenomen is van € 765 tot ca € 101.

Het banksaldo van € 26.914 is dan ook bijna geheel bestemd voor aangegane uitkeringsverplichtingen.

2012 – 2013

In 2012 is de stichting aangewend als rechtspersoon onder een ander project op het gebied van wetenschapscommunicatie waarvoor financiering gezocht werd. Vanuit dit project is een donatie van €1000 gedaan om de stichting voldoende solvabel te maken.

Ook deze financiering is echter niet doorgegaan.

In 2013 is de nadruk van subsidies en externe financiering verlegd naar fondsenwerving in projectvorm.

De projecten worden daarbij gedaan door de beoogde ontvangers, waarbij de stichting als onafhankelijke en betrouwbare beheerder van de donaties fungeert.

Er is in 2013 geen donatie tbv de stichting zelf ontvangen. Daardoor werden de kosten niet gecompenseerd en is een kleine daling in het vermogen opgetreden. De kosten bestonden uit de bankkosten.

De grootste actie heeft in december plaatsgevonden.

Hiervan zijn nog niet alle donaties overgemaakt, en de besteding van de binnengekomen gelden aan andere zaken dan de kosten van de actie zal in dit geval plaatsvinden in overleg met een Raad van Toezicht, bestaande uit vertegenwoordigers van de donateurs. De afwikkeling hiervan zal in de loop van 2014 plaatsvinden.

2010 – 2011

De stichting is in 2010 opgericht als rechtspersoon onder een subsidieaanvraag t.b.v. kritische journalistiek. Deze aanvraag is niet toegekend. De exploitatie bestaat uit algemene kosten en enkele kleine donaties.