Financiële verslagging 2010-2018 en een toelichting op de jaarcijfers

Toelichting op de jaarcijfers

2018
De voornaamste en ook duurste activiteit was dit jaar het succesvolle symposium in Nieuwspoort over de naderende Transferunie in de EU, met o.a. Prof. Markus Kerber en Derk Jan Eppink. Dit was de voornaamste reden voor het dalen van het eigen vermogen.
Ook succesvol was de premiere van de nieuwe film van Marijn Poels: Paradogma. Maar daarop is zelfs winst gemaakt, die aan Marijn Poels is overgedragen.
Verder zijn vooral bedragen uitgekeerd voor kritische journalistiek, en in dit kader aan het onafhankelijke journalistieke platform Cafe Weltschmerz.
Tot slot is de Stichting Thorium MSR ondersteund voor deelname aan het grote vierdaagse thorium congres in Brussel.

2017
In 2017 werden als vanouds veel journalistieke activiteiten gesteund.
Wederom werd een filmproject ondersteund, deze keer van linkse activist Marijn Poels (“The uncertainty has settled”). Deze laatste film ontving inmiddels de prijs voor “Beste Documentaire” op filmfestivals in Berlijn en Los Angeles.
Daarnaast werden vooral andere organisaties ondersteund die zich bezig houden met activiteiten die onder de doelstellingen vallen.
De daling van de post “donaties” wekt onterecht de indruk dat minder activiteiten hebben plaatsgevonden: 2017 was juist een zeer actief jaar. Alleen zijn de bijeenkomsten op gebied van thorium MSR grotendeels betaald door de verschillende hosts, waaronder Studium Generale Delft en The Buccaneer.
Saldo, vermogen en verplichtingen zijn in 2017 ongeveer gelijk gebleven.
Wel is er flink geïnvesteerd in ICT, onder andere door het opzetten van een geheel nieuwe site, met alle gewenste mogelijkheden, zoals interactieve blogs en het hosten van specifieke sub-sites. Hiervan zijn er al twee gebouwd die in 2018 online komen. Dit verklaart de (eenmalige) toename van de beheerskosten.
Dergelijke bedragen zijn nog uit de algemene reserve te financieren, en worden de komende jaren niet meer verwacht. Er worden daarom geen specifieke reserveringen gemaakt voor ICT uitgaven.

2016
Dit jaar vertoont een gespreid beeld in de bestedingen. Nieuw was het steunen van een filmproject over duurzame energie van Jeroen Hoogendoorn (“Tegenwind”). Verder is een substantiële bijdrage geleverd aan de LENR beweging, en zijn wederom vele kritische journalistieke projecten gesteund, zoals o.a. Café Weltschmerz.
Door aspecifieke donaties is een prettige vermogensreserve ontstaan, die een buffer biedt voor beheerskosten en voor fluctuaties in de mogelijkheid om doelen te steunen en activiteiten op te starten.
Er wordt niet actief geworven om deze reserve te vergroten, en vooralsnog wordt evenmin getracht het vermogen te verkleinen: gezien de jaar-exploitatie is een eigen vermogen van deze omvang als reserve zeker nog acceptabel.

2015
Dit jaar stond in het teken van het grote thorium MSR symposium dat we samen met TUDelft en KIVI Kerntechnologie georganiseerd en gefinancierd hebben. Daarnaast is het biodiversiteitsproject afgerond en is met name journalistiek energie- en klimaatonderzoek gesteund.
Er is dit jaar een record aan uitkeringen gedaan, vooral als overloop van verplichtingen uit het voorgaande jaar. Door eveneens een record in donaties is er voor het eerst enig vermogen ontstaan.
Er wordt naar gestreefd dit vermogen verder op te hogen tot ca €10.000, bij wijze van reservering voor mogelijke beheerskosten,maar hiertoe zal niet gericht geworven worden.

2014
Dit jaar zijn de inkomsten uit donaties meer dan verdubbeld. Ten behoeve van het interne project “Biodiversiteitscrisis” is een deel van de toegekende gelden uitgekeerd, het restant schuift door naar 2015. Ook is een groot deel van de donaties bestemd voor projecten die in de loop van 2015 worden uitgevoerd.

Verder heeft de stichting een aantal donaties gedaan aan activiteiten die onder haar doelstellingen vielen, waardoor het eigen vermogen afgenomen is van € 765 tot ca € 101.

Het banksaldo van € 26.914 is dan ook bijna geheel bestemd voor aangegane uitkeringsverplichtingen.

2012 – 2013
In 2012 is de stichting aangewend als rechtspersoon onder een ander project op het gebied van wetenschapscommunicatie waarvoor financiering gezocht werd. Vanuit dit project is een donatie van €1000 gedaan om de stichting voldoende solvabel te maken.

Ook deze financiering is echter niet doorgegaan.

In 2013 is de nadruk van subsidies en externe financiering verlegd naar fondsenwerving in projectvorm.

De projecten worden daarbij gedaan door de beoogde ontvangers, waarbij de stichting als onafhankelijke en betrouwbare beheerder van de donaties fungeert.

Er is in 2013 geen donatie tbv de stichting zelf ontvangen. Daardoor werden de kosten niet gecompenseerd en is een kleine daling in het vermogen opgetreden. De kosten bestonden uit de bankkosten.

De grootste actie heeft in december plaatsgevonden.

Hiervan zijn nog niet alle donaties overgemaakt, en de besteding van de binnengekomen gelden aan andere zaken dan de kosten van de actie zal in dit geval plaatsvinden in overleg met een Raad van Toezicht, bestaande uit vertegenwoordigers van de donateurs. De afwikkeling hiervan zal in de loop van 2014 plaatsvinden.

2010 – 2011
De stichting is in 2010 opgericht als rechtspersoon onder een subsidieaanvraag t.b.v. kritische journalistiek. Deze aanvraag is niet toegekend. De exploitatie bestaat uit algemene kosten en enkele kleine donaties.